top of page

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Et jobmatch - benyt guiden som dit leksikon.

bgImage

Mere litteratur i faget

Litteraturen der præsenteres på læringsportalen. Vil være med til at udvide den samlede forestilling om de træk der opfattes som fælles og karakteristiske for en given slags ting, væsner, forhold eller fænomener. I den og i de måder og metoder der benyttes. 


For en kompetence forståelse og en viden om hvordan fremtiden kan tilbyde et mere optimalt jobmatch og særligt værdikædens støtteaktiviteter.

bgImage

DEM VI IKKE TALER nok OM

af Louise Schelde Frederiksen

Dem vi ikke taler om er en bog om hvad det vil sige, at møde et punkteret jobcentersystem, når sygdom eller ulykke rammer. Bogen er til alle sygdomsramte familier, fagpersoner og dem, der har magten til at sikre et nyt og værdigt system.


Det er en bog om, hvordan familier, der må kæmpe med svær sygdom, samtidig er oppe imod et system, der hverken anerkender eller forholder sig til fysisk eller psykisk sygdom, og som derfor møder de syge med mistro og mistillid.

I bogen præsenteres en lang række barske fortællinger om, hvordan systemet fratager syge mennesker deres værdighed og ofte også deres evt. sidste rest af arbejdsdygtighed.


Udkom den 26. november 2021.

Læring. behandler de grundlæggende spørgsmål om læringens processer og strukturer, forskellige læringstyper og barrierer mod læring. Desuden inddrages en række emner, som er centrale i forhold til en dækkende lærings forståelse: læring i forhold til kropslighed, hjerne forskning, selvforståelse, motivation, intelligens, læringsstil, køn, livsalder, undervisningsformer, uddannelsespolitik og læring i arbejdslivet.


3. udgave.

Nye redskaber og nye faglige metoder ledsages ofte af et håb om, at man nu har knækket koden på væsentlige samfundsproblemer. Men når de skal implementeres, melder kompleksiteten sig og ofte ser man ikke de markante resultater, som man havde håbet.


Vejen frem er at skrue ned for styringen og give frihedsgrader til lokal nytænkning og en pragmatisk tilpasning af metoder - samt en mere radikal involvering af borgerne, når de rette indsatser skal findes.


Gode løsninger på svære sociale problemer peger på de ingredienser, som på tværs af indsatser har vist sig at være virksomme, når der skal skabes gode løsninger på svære sociale problemer. Ingredienserne kan bruges, når sociale indsatser skal tilpasses en ny kontekst eller når helt nye indsatser skal udvikles. 


Bogen fortæller også, hvordan indsatserne implementeres, hvordan refleksion kan understøtte forankring af indsatserne og hvordan effekten af indsatserne kan måles

FREMTIDENS KONTANTHJÆLP

Antologi med fokus på fremtidens kontanthjælp og den danske beskæftigelsesindsats i fremtiden.


Med bidrag fra bl.a. Sophie Danneris, Knud Aarup, Steffen Rasmussen, Mette Brix, m.fl.

Oplevelser pirrer, fornøjer og adspreder - de er underholdende. Men oplevelser er også grundlag for hverdagserfaringer. Det er ved at opleve verden, at mennesket får et personligt forhold til sine omgivelser. Oplevelser kan derfor samtidig være udviklende.

Oplevelsesøkonomi vedrører ikke kun kreative erhverv, kulturinstitutioner eller fritids- og turistbrancherne. Faktisk stammer en stor del af menneskers hverdagsoplevelser fra helt almindelige forbrugsvalg. Derfor er der også god økonomi i at udvikle oplevelsesdimensionen i service- og industrierhvervene.

Den femte disciplin beskrives som "systemtænkningen" der skal integrere de fire øvrige discipliner inden for den lærende organisation: personlig beherskelse, mentale modeller, fælles visioner og teamlæring

Mange organisationer verden over har ved hjælp af værdsættende samtale gennemgået store udviklingsprocesser, der – fordi de har bygget på begejstring og anerkendelse – igangsatte større forandringer, end man hidtil har forestillet sig muligt.

Værdsat – Værdsættende samtale i praksis byder på en samling case-stories af internationalt anerkendte danske og udenlandske praktikere, som skildrer, hvilke erfaringer de har gjort sig i arbejdet med værdsættende samtale (Appreciative Inquiry, AI).

En guide til at frigøre medarbejdernes potentiale!

Empowerment er ikke et mål, der kan opnås med det samme. Empowerment er en proces, der kræver en kontinuerlig indsats samt årvågenhed og engagement i omlægningen af hierarkiet. Denne vigtige guide giver ledere detaljerede, praktiske svar på virkelighedens spørgsmål om omlægningsprocessen.

Alfred Josefsen, administrerende direktør for IRMA, giver i denne bog sit personlige bud på, hvad vi skal leve af i årene, der kommer. Hvad giver os lyst til at gå på arbejde? For Alfred Josefsen er det væsentligt, at der er lyst og dedikation i arbejdslivet - og det er et spørgsmål om ledelse at skabe det hos medarbejderne. 

Det er bogen med hans personlige refleksioner om, hvad lederskab og ledelse er - og bogen, hvor man kan læse om, hvad han har brugt sine erfaringer til i sit virke i IRMA. De kerneværdier, som Josefsen har i sit lev som leder, er omdrejningspunkterne - og han er ikke bange for at tage ordene venskab og tålmodighed i sin mund, tillige med dedikation og tillid. Alfred Josefsen håber at inspirere andre med sin passion for ledelse! 

For han tror på, at et mere menneskeorienteret syn på ledelse er det, der får Danmark til at overleve i fremtidens konkurrence.

Hverken professionel succes eller personlig lykke har ifølge denne bog ret meget med held, skæbne, de højere magters lune eller særlige medfødte evner at gøre. 

Det handler derimod om livskunst i ordets mest bogstavelige forstand - og livskunst kan læres. Life coaching er en betegnelse for coaching, som ikke kun handler om arbejdslivet, men tager et spadestik dybere og inddrager hele livet. I life coaching hjælpes mennesker til at finde indre svar, opdage nye muligheder og udvikle glemte ressourcer i såvel det professionelle som det private liv..

Coaching - kunsten at leve præsenterer nye indfaldsvinkler til at forstå, hvad der ligger bag ens opfattelse af sig selv, ens evner og muligheder. Man får konkrete redskaber til at kunne frigøre sig fra de tanker og livsmønstre, der hæmmer fuld livsudfoldelse, og bogen viser, hvordan vi alle i langt højere grad kan lære at bruge den kreative del af psyken, hvorfra liv, glæde og følelse af mening kommer

"Via John Evan-Jones" færdigheder og teknikker har jeg gennemgået en meget effektiv og personlig udvikling. Jeg har gjort mine svage sider stærke ved hjælp af nogle meget jordnære og praktiske teknikker, som er nemme at anvende. Og det virker!"

Kentil Ordal. Business Manager, Nordisk Kellogg`s A/S

"Vi brugte John Evan-Jones til at sikre, at vores konsulentteam var sammensat rigtig. Det var vigtig, at alle oplevede processen som konstruktiv og ikke kontrollerende, hvilket John formåede. For mig må en test aldrig blive bestemmende for en beslutning, men skal blot give indikationer."

Bjørn Strømboe Petersen, Principal. IBM Global Services.

Den nye økonomi, lærende organisationer, innovationsledelse, tidens buzzwords taler om behovet for at følge med de hastige forandringer i samfundet og konstant udvikle og dygtiggøre sig. Dette gælder ikke midst inden for ledelse - både i den private og i den offentlige sektor.

Bag om Følelsesmæssig intelligens i lederskab

Golemans bestseller Følelsernes intelligens ændrede vores syn på os selv og på vores personlige relationer. Følelsesmæssig intelligens i lederskab vil forandre vores syn på lederskab! Forfatterne viser, hvordan følelsesmæssig intelligens kan bruges som et ledelses- og kommunikationsværktøj til at skabe resultater.

Bruce Lipton er en amerikansk biolog med en kontroversiel teori. Hans forskning ser ud til at påvise, at vores gener og dna ikke styrer vores biologi. I stedet bliver vores dna styret af vores indre miljø, vores positive og negative tanker.

I bogen "Intelligente celler", der nu udkommer i en opdateret jubilæumsudgave, præsenterer Lipton hvordan vores celler modtager og behandler information, i sin egen karakteristiske og humoristiske stil. 

I "Social intelligens" præsenterer adfærdseksperten Daniel Goleman os for spændende viden om menneskets indbyggede sociale intelligens.

Ifølge den anerkendte amerikanske ekspert i adfærdsvidenskab har menneskelige relationer en større indflydelse på psykisk og fysisk helbred, end man skulle tro. Med "Social intelligens" viser Daniel Goleman derfor, hvordan vi helt biologisk er i stand til at aflæse andres følelser og tilpasse os derefter.

Hvorfor læser vi som mennesker.

Bogen er en introduktion til og refleksion over, hvordan den postmoderne ledelsespraksis kan beriges af at medtænke nyere psykologisk teori såsom socialkonstruktionisme samt anerkendende metoder, konfliktløsning og opmærksomhedstræning.

Bogen gennemgår ledelses- og erkendelsesteori, ser på lederskabets veje og vildveje samt på, hvordan man som leder kan lære at træde i karakter gennem øget selvindsigt. Centralt i bogen står begreberne selvledelse og socialkonstruktiv ledelseskompetence.

Lederens vej er resultatet af en mangeårig samtale mellem H.H. Dalai Lama og managementkonsulent Laurens van den Muyzenberg.

For første gang nogensinde udtaler en af verdens største lederskikkelser H.H. Dalai Lama sig åbenhjertigt om sit syn på personlig ledelse, virksomhedsledelse og ledelse i en global og sammenhængende verden. Lederens vej er noget så sjældent som et buddhistisk bud på lederskabets vej.

Hvad er kompetence? I de senere år er kompetencebegrebet blevet centralt inden for uddannelse og ledelse, men det er stadig uklart, hvad begrebet dækker over.

Knud Illeris gennemgår i denne bog omhyggeligt, hvad der ligger i begrebet, og udvikler herigennem det ordinære og det udvidede kompetencebegreb, der tilsammen grafisk illustreres ved hjælp af kompetenceblomsten. 

Hvilke grundlæggende antagelser om mennesket ligger bag de teorier og forståelsesformer, der indgår i fx psykologers, læreres, pædagogers, sygeplejerskers og socialrådgiveres daglige arbejde med klienter, elever eller patienter?

Forståelse af menneskesynet som den bagvedliggende antagelse i både videnskabelige teoridannelser og i pædagogisk praksis er et grundlæggende kundskabsområde. I denne bog bliver menneskesynet diskuteret, sådan som det kommer til udtryk på forskellige fagområder.

2. udgave

Praktisk livsfilosofi handler om, hvordan mennesker skaber mening. Bogens blanding af praktiske øvelser og indblik i livsfilosofiens meningsskabende strukturer, processer og niveauer giver læseren et nuanceret grundlag for at forstå sig selv og andre mennesker.

Praktisk Livsfilosofi viser, hvorledes man kan arbejde med personlig livsfilosofisk udvikling.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med mennesker. Bogens genre er filosofiskvejledning, og der gives et nyt bud på, hvordan man kan arbejde med filosofisk vejledning.Der argumenteres for, hvorledes selvbevidst arbejde med livsfilosofi spiller en afgørenderolle i løsningen af de globale udfordringer, som menneskeheden står over for.

I ”Systemisk ledelse” uddyber bogens forfattere Carsten Hornstrup, Thomas Johansen, Jørgen Gjengedal Madsen, Thomas Specht og Jesper Loehr Petersen begrebet systemisk ledelse med teoretiske forklaringer og inspirerende praktiske ideer til et coachende lederskab.

Dette er 2. udgave af "Systemisk ledelse" med reviderede og opdaterede kapitler og perspektiver på ledelsesfilosofien systemisk ledelse, samt dens betydning for en organisations sammenhængskraft, kommunikation og ledelse. Bogen forklarer teorierne bag begrebet, og hvordan systemisk ledelse kan anvendes i konkrete ledelsessituationer som strategiprocesser, teamarbejde, coaching, løsning af konflikter og refleksioner over arbejdsprocesser.

Hvert år bruger danske virksomheder mange millioner kroner på efteruddannelse af medarbejdere. 

Men er medarbejdernes og dermed virksomhedens udbytte optimalt?

Indlæring sker bedst, når kursusdeltagerne er aktive. 

Alligevel er megen undervisning i erhvervslivet tilrettelagt i foredragsform ledsaget af et hav af overheads. 

De fleste interne undervisere i virksomhederne er fagligt kompetente og engagerede medarbejdere, der har undervisning som et bijob. De vil gerne gøre undervisningen mere aktiv og inspirerende. De ved bare ikke hvordan!

Læringens univers udfolder et overblik over forskellige læringsteorier:

Klassisk betinget, operant betinget, kognitivt læring, systemisk læring, kulturhistorisk læring, socialk-onstruktionistisk læring, narrativ læring, psykodynamisk læring og eksistentiel læring. Overblikket danner en horisont af læringsteorier, spændt ud mellem emotionalitetsfattige teorier i den ene ende og emotionalitets-baserede teorier i den anden.

6. udgave af bogen er opdateret i forhold til den nyeste forskning om læring.

Mennesket lærer gennem erfaring og refleksion, men hvordan foregår det egentlig? “Refleksion og læring” handler om, hvordan vi erfarer og lærer i arbejdslivet.

“Refleksion og læring” er en todelt lærebog, der først og fremmest handler om kompetenceudvikling og de ting, der har indflydelse på disse, som f.eks. arbejdspladsens kultur.

Mads Hermansen - læringens grundstruktur

Danske medarbejdere og ledere arbejder i stigende grad sammen med højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft i og uden for Danmark, men kulturmøderne går langt fra altid som ønsket. Både offentlige og private virksomheder bruger mange ressourcer på at tiltrække og fastholde højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft – fx læger, ingeniører og forskere – men mange tager hjem igen bl.a. pga. et utilfredsstillende socialt liv. Kulturmødet på arbejdspladsen handler om, hvilke værktøjer, processer og analyser medarbejdere og ledere kan gøre brug af for at skabe det effektive kulturmøde.

"De menneskelige ressourcer og den indbyrdes kommunikation er ud­gangs­punk­tet for forståelsen af organisationer og deres muligheder for udvikling."

Kommunikation og organisations-forandring er en antologi, der især koncentrerer sig om de interpersonelle kommunikations-processer og deres betydning for intervention og forandring i organisationer. 

Fælles for artiklerne er et fokus på relationen mellem kommunikation og organisation som et komplekst samspil mellem den nære interpersonelle kommunikation og de større organisatoriske systemer, som kommunikation er indlejret i.

Kommunikation og organisations-forandring henvender sig til lærere og studerende ved højere læreranstalter samt til konsulenter og ledere i private virksomheder og offentlige institutioner, der beskæftiger sig med forholdet mellem kommunikation og organisation. Den overordnede ide med bogen er at udvikle fagfeltet Interpersonel. 

Evaluering bliver stadig mere udbredt i den offentlige sektor både som styringsredskab og som anledning til læreprocesser og eftertanke. 

Hvilke kræfter bestemmer evalueringens udformning? Og hvilken betydning har evaluering for den politiske og administrative ledelse, medarbejderne, brugerne og samfundet?

I denne bog beskrives evalueringslandskabets udseende i Danmark, og de væsentligste tendenser drøftes. Dansk evalueringspraksis sættes i sammenhæng med teorier og med internationale strømninger. Hvor står de vigtigste kontroverser? Bogen henvender sig til studerende, undervisere, forskere, konsulenter og praktikere - både de, der arbejder med evaluering, og de, der udsættes for den.

Opbygning af evalueringskapacitet

Centralt i opbygningen af evalueringskapaciteten er, at organisationen er i stand til at anvende de evalueringer, der bliver gennemført, hvilket peger tilbage til, at evalueringerne skal være relevante og kompetent opbygget og gennemført.


Evaluering understøttes af læringsprocesser - hvorved der sættes mål, som kan måles, både på viden og færdigheder i organisationen. 

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst eller redigere mig. Det er nemt.

bottom of page