top of page
bgImage

Behandling af dine data

PRINCIPPERFOR BEHANDLING AF DATA

PERSONFØLSOMME DATA

OPBEVARINGSPERIODE OG SLETNING

DINE RETTIGHEDER

bgImage

 

PRINCIPPER FOR BEHANDLING AF DATA

JobmatchGuiden.dk behandling af persondata følges nedenstående principper:

 

 

 

 • Behandling af persondata sker i overensstemmelse med til den enhver tid gældende persondatalovgivning,

 • herunder den nuværende danske databeskyttelseslov og EU’s General Data Protection Regulation

 • (herefter ”GDPR”) samt denne persondatapolitik;

 • Behandlingen skal være lovlig, retfærdig, gennemsigtig og forholdsmæssig i forhold til behandlingen;

 • Persondata indsamles til specifikke, udtrykkeligt angivne og legitime formål og behandles ikke på en måde, der er uforenelig med disse formål;

 • Persondata er korrekte, opdaterede og opbevares, så det ikke er muligt at identificere de registrerede personer i

 • længere perioder, end det er nødvendigt til formålet med behandlingen;

 • Persondata må kun videregives til tredjemand, såfremt der et lovligt grundlag herfor;

 • Persondatabehandlingen sker med tilstrækkelig sikkerhed for persondata, og JobmatchGuiden.dk etablerer foranstaltninger til at sikre persondata mod uautoriseret adgang / offentliggørelse / ændring / sletning.

 

 

 

PERSONFØLSOMME DATA

 

Personoplysninger (ikke-følsomme personoplysninger)

Personoplysninger omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger). Det kan for eksempel være identifikations oplysninger som navn, adresse, alder og uddannelse. Det gælder også økonomiske forhold som skat og gæld. Personoplysninger indebærer også væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, sygedage eller tjenstlige forhold. Oplysninger i form af billede, fingeraftryk, familieforhold, bolig, bil, eksamen, ansøgning, CV, ansættelsesdato og -stilling, arbejdsområde og arbejdstelefon – er også personoplysninger.

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)

Følsomme personoplysninger er udtrykkelig afgrænset i databeskyttelsesforordningen, og adgangen til at behandle sådanne oplysninger er snævrere end ved almindelige personoplysninger.

Følsomme oplysninger er oplysninger om:

 • Race og etnisk oprindelse.

 • Politisk overbevisning.

 • Religiøs eller filosofisk overbevisning.

 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

 • Genetiske data.

 • Biometriske data med henblik på entydig identifikation.

 • Helbredsoplysninger.

 • Seksuelle forhold eller seksuel orientering.

OPBEVARINGSPERIODE OG SLETNING

Medmindre andet følger af behandlingsgrundlaget eller lovkrav, vil dine persondata blive slettet eller anonymiseret, når

det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem til de formål, dine persondata blev indsamlet til.

DINE RETTIGHEDER

Du har en række rettigheder i forhold til JobmatchGuiden.dk`s behandling af dine persondata:

Ret til kendskab om dine oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger JobmatchGuiden.dk behandler om dig. En sådan anmodning gives direkte til JobmatchGuiden.dk og

kræver ikke nogen begrundelse.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for JobmatchGuiden.dk almindelige generelle sletning

indtræffer. Dette kan være tilfældet, hvis JobmatchGuiden.dk ikke længere har et sagligt formål med behandling af dine persondata, hvis samtykket til behandling tilbagekaldes, hvis dine persondata bliver behandlet ulovligt, eller hvis dine persondata skal slettes som følge af en retlig forpligtelse. Der er taget højde for disse rettigheder i JobmatchGuiden.dk slettepolitik.

Ret til at gøre indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod JobmatchGuiden.dk behandling af dine persondata.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har afgivet et samtykke til JobmatchGuiden.dk vedr. behandlingen af dine persondata, kan du altid tilbagekalde dette. JobmatchGuiden.dk

vil herefter stoppe behandlingen af de persondata, samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til databehandlingen.

Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af den forudgående behandling på grundlag af samtykket.

Din klageadgang – Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, JobmatchGuiden.dk behandler dine persondata på.

bottom of page